ÁSZF
Általános szerződési feltételekA jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) Bokor Péter e.v.. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://www.kellnekem.net/ Honlapján (továbbiakban: „Honlap”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Felhasználó (továbbiakban együtt: „Felek”) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Felhasználók részére biztosított egyéni adminfelülettel közzétett apróhirdetéseket és egyéb reklámokat (továbbiakban: „Hirdetések”) fő és alkategóriákba sorolással listázza és ilyen módon népszerűsítse.

Amennyiben a Felhasználó az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést önálló foglalkozásával, gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv.”) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak.

Figyelemmel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008. számú EK rendelet (Róma I. rendelet) 6. cikk (2) bekezdésére, amennyiben a fogyasztóként eljáró Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti jog magasabb védelmet biztosít a Felhasználó részére a magyar joghoz képest, a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti jog rendelkezése alkalmazandó.

A Hirdetések tartalmával kapcsolatos követelményeket a jelen ÁSZF-hez tartozó 1. számú melléklet tartalmazza (továbbiakban: „1. számú melléklet”).

Amennyiben a Felhasználó a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében szereplő (továbbiakban: „2. számú melléklet”) Fogyasztóvédelmi tájékoztatás útján adja meg.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:                                                                   Bokor Péter e.v.

Székhely:                                                            8500 Pápa, Vaszari út 67.

Adószám:                                                           68921576-1-39

Elektronikus elérhetőség (jogi ügyekben):             

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ADATAI

Elektronikus elérhetőség:                                    

 

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3.1. A Honlap megtekintése, az azon történő keresés ingyenesen, regisztráció, valamint szerződéskötés nélkül történik.

3.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül az alábbiak ingyenes regisztrációt és szerződéskötést követően érhetők el minden fentiek szerint meghatározott Felhasználó számára: adminfelület használata, Hirdetések közzététele, azok kategóriák szerinti ingyenes listázása (a Szolgáltató által tetszőlegesen megválasztott ideig), RSS hírfolyam biztosítása, kedvenc Hirdetések gyűjtése, közvetett (rendszeren belül történő) üzenetküldés más hirdetőknek elérhető. Egyes, az ÁSZF 4.2., 4.3., 4.4. és 4.5. pontjaiban meghatározott szolgáltatások azonban szolgáltatási díj fizetéséhez kötöttek, mely szolgáltatások használatára az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően csak a fentiek szerint meghatározott Felhasználó jogosult.

3.3. A Szolgáltató által a jelen ÁSZF 3.2. pontjában nyújtott szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton történő regisztrációval lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.4. A Felhasználó a regisztrációt követően a felhasználói fiókját bármikor törölheti. Erre e-mailen keresztül, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött jognyilatkozattal van lehetőség. Felek között a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján – írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés (Felhasználó által küldött megrendelést valamint az azt visszaigazoló e-mail) és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy ingyen a Szolgáltató által listázott Hirdetések között szerepeljenek a Szolgáltató által szabadon meghatározott ideig, sorrendben és méretben (a Felhasználó számára törlési lehetőség biztosítása mellett). Amennyiben adott Felhasználó ezzel az ingyenes lehetőséggel nem kíván élni, úgy e-mailben tett jognyilatkozat útján kérheti a Honlapról való törlését, amelynek Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül köteles eleget tenni. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Felhasználó cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a Felhasználó képviseletére (jelen ellenőrzéshez szükséges idővel a fent meghatározott 72 órás határidő meghosszabbodik).

4.2. Szolgáltató továbbá a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy a Felhasználók a Honlapon az adott Prémium szolgáltatás mellett feltüntetett díj ellenében kiemeljék, előre sorolják, ajánlottá tegyék (külön ajánlott kiemeléssel történő megjelenítés), automatikusan többször (meghatározott időszakon belül meghatározott mennyiségben) előre sorolják a saját Hirdetéseiket, és egyéb megkülönböztető színeket vagy árjelzéseket alkalmazzanak.

4.3. A Szolgáltató „bronz” Prémium tagság megvásárlása esetén a 4.2. szerinti prémium szolgáltatások díjából kap kedvezményt a Honlapon közzétett mértékben.

4.4. A Szolgáltató „ezüst” Prémium tagság megvásárlása esetén a 4.2. szerinti prémium szolgáltatások díjából kap (a „bronz” tagsághoz képest nagyobb mértékű) kedvezményt a Honlapon közzétett mértékben A Szolgáltató emellett lehetőséget ad a Felhasználó számára, hogy színes háttérrel megkülönböztetett Hirdetéseket tegyen közzé és Boltot nyisson a Honlapon. A bolt a felső menüsorról elérhető külön aloldal, amelyben a Felhasználó borítóképet, logót, nevet és más kapcsolati adatokat adhat meg és e gyűjtőoldalon is listázhatja termékeit.

4.5. A Szolgáltató „arany” Prémium tagság megvásárlása esetén a 4.2. szerinti prémium szolgáltatások díjából kap (az „ezüst” tagsághoz képest nagyobb mértékű) kedvezményt a Honlapon közzétett mértékben A Szolgáltató emellett lehetőséget ad a Felhasználó számára, hogy színes háttérrel megkülönböztetett Hirdetéseket tegyen közzé és Boltot nyisson a Honlapon. A bolt a felső menüsorról elérhető külön aloldal, amelyben a Felhasználó borítóképet, logót, nevet és más kapcsolati adatokat adhat meg és e gyűjtőoldalon is listázhatja termékeit.

4.6. Felhasználó bármely fent felsorolt Prémium szolgáltatás vagy tagság választása esetén köteles tartózkodni attól, hogy olyan fő- vagy alkategóriába sorolja Hirdetését, amely a fogyasztók számára megtévesztő (különös tekintettel az értékesített áruk vagy nyújtott szolgáltatások körére és jellegére) vagy amellyel olyan fogyasztókat érhet el, amelyek számára termékeit nem reklámozhatja vagy forgalmazhatja.

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1. A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, (egy valós név, egy valós e-mail cím, egy valós telefonszám és egy választott jelszó, valamint a Honlap regisztrációs felületén található további adatok megadása szükséges), a regisztráció Google, Facebook és Instagram fiókkal is megtörténhet. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja.

5.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Felhasználó cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult a Felhasználó képviseletére. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Felhasználóként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Felhasználói fiók felületre kattintást követően elérhető „Saját profil” menüpontban van lehetőség, amely az aktív Hirdetések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Felhasználó cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a Felhasználó képviseletére. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a korábban megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Felhasználó újból regisztrálhat.

5.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.5. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség a Felhasználót terheli.

6. MEGRENDELÉS

6.1. Az egyes Prémium csomagok megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után, a Felhasználói fiókon belül található „Prémium szolgáltatások” menüpontban van lehetőség. A Felhasználó beállíthatja az egyes Prémium szolgáltatásokhoz kapcsolódó paramétereket (előfizetés tartama). A Felhasználó a kiválasztott csomagra történő kattintást („Ez KELL nekem!”) követően megjelenő „Kosár” (rendeléseket tartalmazó összesítő lista) tartalmát megtekintheti. A Kosár tartalmának módosítására a Kosárban szereplő tétel jobb oldalán található ikonra kattintást követően van lehetőség, amellyel az adott tétel törölhető. Amennyiben a Felhasználó a Kosár tartalmát véglegesítette, a megfelelő fizetési módra történő kattintással választani tud, hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének ellenértékét.

6.2. A megrendelés feladására a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

6.3. A Honlapon megjelenített előfizetési csomagok ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) van feltüntetve. A csomagok ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

6.4. A megrendelés leadásával és a szolgáltatás díjának megfizetésével a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató megkezdi a szolgáltatást, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6.5. A Honlap használata során a rendszer a Felhasználónak bónuszt is felajánlhat, ennek elfogadása esetén a bónusz csak a Honlapon elérhető szolgáltatások díjának kiegyenlítésére (tehát termék vásárlására nem) használható fel. A rendszer a bónuszpontokat egyenlegként tartja nyilván, amely egyenleg a szolgáltatások megrendelésével csökken. Az elszámolás során 1 bónuszpont = 1 forintnak felel meg. A bármely okból fel nem használt bónuszpontok forintban történő kifizetésére nincs mód.

7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A Felhasználónak a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1. A Felhasználó által elküldött – Prémium szolgáltatás vagy tagság igénybevételére vonatkozó – megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat,) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Prémium szolgáltatás megnevezését, tartalmát, a Prémium szolgáltatás vagy tagság díját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail egyúttal a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatának is minősül azzal a fenntartással, hogy a Szolgáltató a teljesítést mindaddig nem kezdi meg, amíg a díj megfizetése és a 8.2. pont szerinti jóváírás és aktiválás meg nem történik.

8.2. A díjfizetés jóváírása legfeljebb 5 napon belül megtörténik, ezt követően 72 órán belül a Szolgáltató aktiválja a szolgáltatást és megküldi a számlát. visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről - amennyiben ezt a visszaigazoló e-mail kifejezetten tartalmazza - a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között.

8.3. A Felhasználó (amennyiben Fogyasztónak minősül) mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

8.4. Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1. A Felhasználó – a Prémium szolgáltatások és tagság igénybevételére vonatkozó – megrendelését banki átutalással, bankkártyás fizetéssel (PayPal), vagy a fiókjához tartozó feltöltött Prémium egyenlegből történő levonással egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkat a „Fizetési módok” menüpont tartalmazza.

9.2. A Szolgáltató (választása szerint) e-mailben vagy sms-ben értesíti a Felhasználót, ha a Felhasználó által megfizetett összeget a Szolgáltató számlavezető bankja jóváírta. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza, és a Felhasználó által megfizetett összeg jóváírását követően aktiválja a Prémium szolgáltatást vagy tagságot a 8.2. pontban írtak szerint.

9.3. A Szolgáltató a Felhasználó részére a Felhasználó által megfizetett összeg jóváírását követően elektronikus számlát állít ki a Felhasználó által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha a Felhasználó elektronikus számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára az elektronikus számlát.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Honlapon található információk az adott Felhasználók honlapján található információk és adatok alapján kerültek közzétételre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a Felhasználók szellemi tulajdona körébe tartozó védjegyet, más megjelölést, szerzői művet nem használ fel és nem tesz közzé. Mindezek ellenére véletlenül közzétett, a Felhasználó 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Elkertv.”) 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által - Honlap által vagy útján - megvalósított jogsértésekért.

10.3. A Szolgáltató Honlapja olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.4. A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A 10.1. pontban meghatározott megkeresések esetén Szolgáltató jogosult a tartalmat eltávolítani, amely tény nem ad alapot a kifizetett szolgáltatási díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére. Szolgáltató a 10.1. pontban meghatározott esetkörökön túl is jogosult – jogsértés valószínűsítése esetén – a Felhasználót határidő tűzésével figyelmeztetni arra, hogy az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett anyagot – a Szolgáltató választása szerint - módosítsa vagy távolítsa el, esetleg fossza meg jogsértő jellegétől. Amennyiben e kötelezettségének Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget vagy a valószínűsített jogsértést hitelt érdemlő módon nem cáfolja, úgy Szolgáltató az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett információt eltávolíthatja, amely nem minősül a Szolgáltató oldalán szerződésszegésnek és nem ad alapot az előfizetési díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére.

10.5. A szolgáltatások esetleges határon átnyúló jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

10.6. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 10.1. és 10.4. pontban foglaltak szerint.

11. SZELLEMI TULAJDON

11.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Felhasználónak  a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

12. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. A Felhasználó bármikor kérheti fiókjának törlését a Szolgáltató elérhetőségeire címzett e-mail útján megküldött jelzéssel. Ebben az esetben a Felek között létrejött szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

12.2. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 12 hónapon át nem látogatja, Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókot és a közzétett Hirdetéseket, valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó feltöltött egyenleget törölni. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmeztető levelet küld Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére.

12.3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató jogosult törölni a felhasználói fiókot, amely esetben a Felek közötti szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

12.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Honlapon történő regisztráció és megrendelés ténye feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Felhasználó nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

13.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) rendelkezései az irányadók.

Dátum: 01.09.2019

Internetes elérés helye: https://www.kellnekem.net/aszf-oldal76

 

                                                                                                     Bokor Péter e.v.

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

HONLAPON KÖZZÉTETT HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 

1.    A Honlapon kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

§  veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

§  gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

§  alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

§  lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

§  minden, kizárólag nemzeti dohányboltban értékesíthető termék;

§  bármely olyan termék, amelynek elektronikus kereskedelem körében való értékesítését jogszabály kizárja vagy feltételekhez köti (és ezen feltételeknek a Felhasználó nem felel meg);

§  bármely olyan termék, amely értékesítése engedélyhez kötött és ilyen engedéllyel a Felhasználó nem rendelkezik;

§  hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

§  hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

§  olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

§  szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

§  emberi szerv, szövet;

§  engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

§  értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

§  hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

§  kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

§  bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

§  egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

§  vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

§  aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

§  TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

§  olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

§  online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;

§  személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Instagram, Twitter, Google+, stb.), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

§  minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

2.    Tiltott továbbá:

§  bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a Honlap, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a Honlap, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,

§  olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;

§  az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;

3.    Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy Hirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben a Hirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy az érintett személy adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

4.    Nem jeleníthető meg olyan Hirdetés, amely:

§  franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;

§  válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;

§  bűncselekményre felbujtást valósít meg;

§  nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;

§  súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;

§  becsmérlő vagy megalázó;

§  faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;

§  nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.

5.    Egy adott Hirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az Hirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Honlapon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további Hirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az Hirdetés többször is szerepel, jogosult a Hirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

6.    A Hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott Hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

7.    A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb Felhasználói tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető a Hirdetéseknél található „Jelentem” menüpont segítségével.

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozással, mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

 

1. Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás

a)    Jelen tájékoztató Bokor Péter e.v.-vel történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

b)    A vásárolt szolgáltatás lényeges tulajdonságairól való tájékoztatást a(z) https://www.kellnekem.net/ weboldalon az adott szolgáltatás leírásában, valamint a vállalkozás által küldött ajánlatban vagy visszaigazolásban olvashatja.

c)     A vállalkozás nevét és adatait a jelen tájékoztatóval egységes szerkezetben megjelenő Általános szerződési feltételek tartalmazzák.

d)    A szerződés szerinti szolgáltatásért járó teljes ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről az adott szolgáltatás leírásában, a megrendelés folyamán a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, valamint a rendelési visszaigazolásban is tájékozódhat.

e)    Bokor Péter e.v.-vel szembeni fogyasztóvédelmi igénye esetén békéltető testülethez is fordulhat. Bokor Péter e.v. székhelye szerint illetékes békéltető testület a Veszprém Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Veszprém Megyei Békéltető Testület; Telefon: +36-88-814-121; Fax: +36-88-412-150, E-mai: info@bekeltetesveszprem.hu). Az Fgytv. 20. §-a szerint a békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

2.1. Felmondási jogról való tájékoztatás

a)    Ön felmondási jogát a szerződés megkötését követően indokolás nélkül jogosult gyakorolni

b)    Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát:

-         a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (Prémium szolgáltatás igénybevétele) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően (Prémium szolgáltatás idejének lejárta), ha a vállalkozás a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

c)     Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen tájékoztatóban megjelölt címre.

d)    Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

e)    Bokor Péter e.v.-nél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

2.2. A felmondás joghatásai

a)    Ha Ön felmondja a szerződést visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

b)    Amennyiben Ön bármely szolgáltatás megrendelése előtt előzetes és kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a szolgáltatás teljesítése a szerződéskötés napján (azaz a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt megkezdődjön és a szerződést – élve a Korm. rendelet szerinti felmondási jogával – felmondja, úgy köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. Az arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

3.  Tájékoztatás a kellékszavatosságról

a) Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a megrendelt Prémium szolgáltatás hibás teljesítése esetén Bokor Péter e.v.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a (2013. évi V. törvény) Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint.

b) Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön a Ptk. 6:177. §-a alapján kérheti a szolgáltatás szerződésszerű teljesítését vagy a szolgáltatás részben vagy egészben történő újbóli teljesítését, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Bokor Péter e.v. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fenti igénye teljesítését Bokor Péter e.v. nem vállalta vagy nem tud neki eleget tenni vagy ha az Ön teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződést felmondhatja.

c) Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

d) Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Prémium szolgáltatás hibás teljesítése esetén Bokor Péter e.v.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

e) Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

4.  Tájékoztatás felmondási nyilatkozatmintáról

 

Ön a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet Korm. rendelet szerinti indokolás nélkül gyakorolható felmondási jogát a Korm. rendelet mellékletét képező alábbi nyilatkozatminta útján is gyakorolhatja:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt